slitaz-doc rev 158

Tiny edits (clone, cut , paste)
author Paul Issott <paul@slitaz.org>
date Tue Oct 04 18:32:56 2016 +0100 (2016-10-04)
parents 13c5499bfd21
children 9164534a6a37
files slitaz/index.vi.html
line diff
   1.1 --- a/slitaz/index.vi.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   1.2 +++ b/slitaz/index.vi.html	Tue Oct 04 18:32:56 2016 +0100
   1.3 @@ -1,227 +1,227 @@
   1.4 -&lt;!DOCTYPE html&gt;
   1.5 -&lt;html lang="vi"&gt;
   1.6 -&lt;head&gt;
   1.7 -	&lt;meta charset="UTF-8"&gt;
   1.8 -	&lt;title&gt;SliTaz - Tài liệu hệ thống&lt;/title&gt;
   1.9 -	&lt;link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"&gt;
  1.10 -	&lt;link rel="stylesheet" href="../slitaz-doc.css"&gt;
  1.11 -&lt;/head&gt;
  1.12 -&lt;body&gt;
  1.13 +<!DOCTYPE html>
  1.14 +<html lang="vi">
  1.15 +<head>
  1.16 +	<meta charset="UTF-8">
  1.17 +	<title>SliTaz - Tài liệu hệ thống</title>
  1.18 +	<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
  1.19 +	<link rel="stylesheet" href="../slitaz-doc.css">
  1.20 +</head>
  1.21 +<body>
  1.22 
  1.23 -&lt;header&gt;
  1.24 -	&lt;h1&gt;SliTaz - Tài liệu hệ thống&lt;/h1&gt;
  1.25 -&lt;/header&gt;
  1.26 +<header>
  1.27 +	<h1>SliTaz - Tài liệu hệ thống</h1>
  1.28 +</header>
  1.29 
  1.30 -&lt;!-- Languages --&gt;
  1.31 -&lt;div id="lang"&gt;
  1.32 -	&lt;a href="<a href="http://www.slitaz.org/i18n.php" rel="nofollow">http://www.slitaz.org/i18n.php</a>"&gt;
  1.33 -		&lt;img src="images/locale.png" alt="Locale:" /&gt;&lt;/a&gt;
  1.34 -	&lt;a href="index.cn.html"&gt;cn&lt;/a&gt;
  1.35 -	&lt;a href="index.de.html"&gt;de&lt;/a&gt;
  1.36 -	&lt;a href="index.vi.html"&gt;en&lt;/a&gt;
  1.37 -	&lt;strong&gt;vi&lt;/strong&gt;
  1.38 -	&lt;a href="index.fr.html"&gt;fr&lt;/a&gt;
  1.39 -	&lt;a href="index.hu.html"&gt;hu&lt;/a&gt;
  1.40 -	&lt;a href="index.pt.html"&gt;pt&lt;/a&gt;
  1.41 -	&lt;a href="index.ru.html"&gt;ru&lt;/a&gt;
  1.42 -&lt;/div&gt;
  1.43 +<!-- Languages -->
  1.44 +<div id="lang">
  1.45 +	<a href="http://www.slitaz.org/i18n.php">
  1.46 +		<img src="images/locale.png" alt="Locale:" /></a>
  1.47 +	<a href="index.cn.html">cn</a>
  1.48 +	<a href="index.de.html">de</a>
  1.49 +	<a href="index.vi.html">en</a>
  1.50 +	<a href="index.fr.html">fr</a>
  1.51 +	<a href="index.hu.html">hu</a>
  1.52 +	<a href="index.pt.html">pt</a>
  1.53 +	<a href="index.ru.html">ru</a>
  1.54 +	<strong>vi</strong>
  1.55 +</div>
  1.56 
  1.57 -&lt;!-- Content. --&gt;
  1.58 -&lt;div id="content"&gt;
  1.59 +<!-- Content. -->
  1.60 +<div id="content">
  1.61 
  1.62 -&lt;h2&gt;Tài liệu&lt;/h2&gt;
  1.63 +<h2>Tài liệu</h2>
  1.64 
  1.65 -&lt;!--&lt;p&gt;
  1.66 +<!--<p>
  1.67 	Phiên bản Cooking không cung cấp bất kỳ Thông tin phát hành, thay đổi lớn là
  1.68 -	công bố trên trang web và &lt;a href="<a href="http://scn.slitaz.org/" rel="nofollow">http://scn.slitaz.org/</a>"&gt;Blog&lt;/a&gt;
  1.69 +	công bố trên trang web và <a href="http://scn.slitaz.org/">Blog</a>
  1.70 	cung cấp thông tin mới về hoạt động của dự án. Giống như phiên bản ổn định,
  1.71 -	bạn có thể tìm &lt;a href="<a href="http://doc.slitaz.org/" rel="nofollow">http://doc.slitaz.org/</a>"&gt;Tài liệu&lt;/a&gt; trong 
  1.72 +	bạn có thể tìm <a href="http://doc.slitaz.org/">Tài liệu</a> trong 
  1.73 	trang web wiki và cộng đồng
  1.74 -	&lt;a href="<a href="http://forum.slitaz.org/" rel="nofollow">http://forum.slitaz.org/</a>"&gt;diễn đàn&lt;/a&gt; hỗ trợ .
  1.75 -&lt;/p&gt;--&gt;
  1.76 +	<a href="http://forum.slitaz.org/">diễn đàn</a> hỗ trợ .
  1.77 +</p>-->
  1.78 
  1.79 -&lt;p&gt;
  1.80 +<p>
  1.81 	SliTaz GNU/Linux phát hành ổn định được xuất bản với các công cụ dự án,
  1.82 -	hướng dẫn và &lt;a href="relnotes.vi.html"&gt;Thông tin phát hành&lt;/a&gt; đã cài đặt
  1.83 +	hướng dẫn và <a href="relnotes.vi.html">Thông tin phát hành</a> đã cài đặt
  1.84 	trong hệ thống. Hướng dẫn sử dụng và trang này có thể truy cập thông qua trình đơn tiêu chuẩn.
  1.85 -	Vui lòng kiểm tra &lt;a href="<a href="http://www.slitaz.org/vi/" rel="nofollow">http://www.slitaz.org/vi/</a>"&gt;trang dự án&lt;/a&gt; để xem
  1.86 +	Vui lòng kiểm tra <a href="http://www.slitaz.org/vi/">trang dự án</a> để xem
  1.87 	thông tin chung về SliTaz.
  1.88 	Hỗ trợ có thể được tìm thấy trên các danh sách gửi thư hoặc cộng đồng 
  1.89 -	&lt;a href="<a href="http://forum.slitaz.org/" rel="nofollow">http://forum.slitaz.org/</a>"&gt;Diễn đàn&lt;/a&gt; SliTaz. 
  1.90 -&lt;/p&gt;
  1.91 +	<a href="http://forum.slitaz.org/">Diễn đàn</a> SliTaz. 
  1.92 +</p>
  1.93 
  1.94 -&lt;ul&gt;
  1.95 -	&lt;li&gt;&lt;a href="#start"&gt;Hướng dẫn bắt đầu&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
  1.96 -	&lt;li&gt;&lt;a href="relnotes.vi.html"&gt;Thông tin phát hành for 5.0&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
  1.97 -	&lt;li&gt;&lt;a href="<a href="http://doc.slitaz.org/en:start" rel="nofollow">http://doc.slitaz.org/en:start</a>"&gt;Tài liệu trực tuyến&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
  1.98 -&lt;/ul&gt;
  1.99 +<ul>
  1.100 +	<li><a href="#start">Hướng dẫn bắt đầu</a></li>
  1.101 +	<li><a href="relnotes.vi.html">Thông tin phát hành for 5.0</a></li>
  1.102 +	<li><a href="http://doc.slitaz.org/en:start">Tài liệu trực tuyến</a></li>
  1.103 +</ul>
  1.104 
  1.105 
  1.106 -&lt;h2 id="start"&gt;Bắt đầu&lt;/h2&gt;
  1.107 +<h2 id="start">Bắt đầu</h2>
  1.108 
  1.109 
  1.110 -&lt;h3 id="tazpanel"&gt;SliTaz Panel&lt;/h3&gt;
  1.111 -&lt;p&gt;
  1.112 +<h3 id="tazpanel">SliTaz Panel</h3>
  1.113 +<p>
  1.114 	Từ mùa xuân năm 2011 theo cách mới (công cụ) để cấu hình hệ thống là TazPanel.
  1.115 	Nó là một giao diện CGI/web với một giao diện người dùng từ nơi bạn
  1.116 	có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống của bạn, điều này bao gồm quản lý gói, thêm hoặc
  1.117 	loại bỏ người dùng, tạo ra hệ thống Live và nhiều hơn nữa. Mỗi trang cung cấp
  1.118 	một mô tả nhỏ để giúp bạn quản lý hệ thống SliTaz của bạn. Để truy cập vào
  1.119 	panel bạn có thể sử dụng các mục trình đơn trong "Công cụ hệ thống" hoặc URL này:
  1.120 -&lt;/p&gt;
  1.121 -&lt;p&gt;
  1.122 -	&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82" rel="nofollow">http://tazpanel:82</a>"&gt;<a href="http://tazpanel:82</a>" rel="nofollow">http://tazpanel:82&lt;/a&gt;</a>
  1.123 -&lt;/p&gt;
  1.124 -&lt;p&gt;
  1.125 +</p>
  1.126 +<p>
  1.127 +	<a href="http://tazpanel:82">http://tazpanel:82</a>
  1.128 +</p>
  1.129 +<p>
  1.130 	Một số hành động trong bảng điều khiển có sẵn cho người dùng, những yêu cầu khác cần
  1.131 	quyền quản trị. Ở bên phải của menu TazPanel bạn có thể tìm thấy
  1.132 	một biểu tượng, Nhắc các chế độ hoạt động hiện tại:
  1.133 -&lt;/p&gt;
  1.134 -&lt;ul&gt;
  1.135 -	&lt;li&gt;&lt;span style="color:#859900"&gt;&lt;/span&gt; cho chế độ người dùng;&lt;/li&gt;
  1.136 -	&lt;li&gt;&lt;span style="color:#cb4b16"&gt;&lt;/span&gt; cho chế độ quản lý.&lt;/li&gt;
  1.137 -&lt;/ul&gt;
  1.138 -&lt;p&gt;
  1.139 +</p>
  1.140 +<ul>
  1.141 +	<li><span style="color:#859900"></span> cho chế độ người dùng;</li>
  1.142 +	<li><span style="color:#cb4b16"></span> cho chế độ quản lý.</li>
  1.143 +</ul>
  1.144 +<p>
  1.145 	Xin vui lòng chỉ con trỏ chuột qua biểu tượng để hiển thị thêm thông tin; sau đó nhấp vào biểu tượng
  1.146 	để đăng nhập vào TazPanel như một người dùng khác nhau hoặc là quản trị viên gốc.
  1.147 -&lt;/p&gt;
  1.148 +</p>
  1.149 
  1.150 
  1.151 
  1.152 -&lt;h3 id="network"&gt;Kết nối mạng&lt;/h3&gt;
  1.153 +<h3 id="network">Kết nối mạng</h3>
  1.154 
  1.155 -&lt;p&gt;
  1.156 +<p>
  1.157 	Mở Tazpanel và nhấn vào "Mạng"→
  1.158 -	“Mục &lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/network.cgi" rel="nofollow">http://tazpanel:82/network.cgi</a>"&gt;Tóm lược&lt;/a&gt;”.
  1.159 +	“Mục <a href="http://tazpanel:82/network.cgi">Tóm lược</a>”.
  1.160 	Mục này cho thấy một cái nhìn tổng quan cơ bản của giao diện mạng của bạn và các trạng thái.
  1.161 -&lt;/p&gt;
  1.162 -&lt;p&gt;
  1.163 +</p>
  1.164 +<p>
  1.165 	Để cấu hình thiết bị mạng dây của bạn, nhấp vào "Mạng" →
  1.166 -	“&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/network.cgi?eth" rel="nofollow">http://tazpanel:82/network.cgi?eth</a>"&gt;Mạng dây&lt;/a&gt;”.
  1.167 +	“<a href="http://tazpanel:82/network.cgi?eth">Mạng dây</a>”.
  1.168 	Từ đây bạn có thể cấu hình (với quyền quản trị) thiết bị của bạn
  1.169 	để sử dụng DHCP hoặc một địa chỉ tĩnh.
  1.170 -&lt;/p&gt;
  1.171 -&lt;p&gt;
  1.172 +</p>
  1.173 +<p>
  1.174 	Để cấu hình các thiết bị không dây, nhấp vào "Mạng" →
  1.175 -	“&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/network.cgi?wifi" rel="nofollow">http://tazpanel:82/network.cgi?wifi</a>"&gt;Mạng không dây&lt;/a&gt;”.
  1.176 +	“<a href="http://tazpanel:82/network.cgi?wifi">Mạng không dây</a>”.
  1.177 	Ở đây bạn có thể chọn một mạng để kết nối (với quyền quản trị).
  1.178 	Khi bạn nhấp chuột trên mạng mong muốn, hộp Kết nối bên dưới 
  1.179 	thích hợp điền vào.
  1.180 	Tiếp theo, nhập cụm từ mật khẩu của bạn hoặc bỏ trống trường này nếu không có mật khẩu.
  1.181 	Cuối cùng, nhấn nút Configure để áp dụng cài đặt.
  1.182 -&lt;/p&gt;
  1.183 -&lt;p&gt;
  1.184 +</p>
  1.185 +<p>
  1.186 	Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Sổ tay:
  1.187 -	&lt;a href="<a href="http://doc.slitaz.org/vi:handbook:networkconf" rel="nofollow">http://doc.slitaz.org/vi:handbook:networkconf</a>"&gt;Cấu hình mạng&lt;/a&gt;.
  1.188 -&lt;/p&gt;
  1.189 +	<a href="http://doc.slitaz.org/vi:handbook:networkconf">Cấu hình mạng</a>.
  1.190 +</p>
  1.191 
  1.192 
  1.193 -&lt;h3 id="apps"&gt;Các ứng dụng&lt;/h3&gt;
  1.194 +<h3 id="apps">Các ứng dụng</h3>
  1.195 
  1.196 -&lt;p&gt;
  1.197 +<p>
  1.198 Để có một danh sách của tất cả các ứng dụng đồ họa, bạn có thể sử dụng các nút menu SliTaz
  1.199 ở phía trên bên trái của màn hình. Để có một danh sách các công cụ dòng lệnh, bạn
  1.200 có thể mở một terminal và nhấn đúp vào nút lập bảng.
  1.201 -&lt;/p&gt;
  1.202 -&lt;p&gt;
  1.203 +</p>
  1.204 +<p>
  1.205 Tazpanel cung cấp
  1.206 một giao diện đẹp để quản lý gói qua tab
  1.207 -&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/pkgs.cgi" rel="nofollow">http://tazpanel:82/pkgs.cgi</a>"&gt;Gói&lt;/a&gt;. Để lấy một danh sách của tất cả các 
  1.208 +<a href="http://tazpanel:82/pkgs.cgi">Gói</a>. Để lấy một danh sách của tất cả các 
  1.209 các gói đã cài đặt, Tazpanel mở và điều hướng đến trang
  1.210 -&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/pkgs.cgi?list" rel="nofollow">http://tazpanel:82/pkgs.cgi?list</a>"&gt;Gói của tôi&lt;/a&gt;.
  1.211 -&lt;/p&gt;
  1.212 -&lt;p&gt;
  1.213 +<a href="http://tazpanel:82/pkgs.cgi?list">Gói của tôi</a>.
  1.214 +</p>
  1.215 +<p>
  1.216 Để cài đặt gói mới
  1.217 , bạn phải có kết nối mạng, các DVD của gói hoặc lưu trữ USB
  1.218 có chứa các gói phần mềm được tải về. Đương nhiên bất cứ quản lý gói
  1.219 -cũng có thể được thực hiện từ dòng lệnh bằng cách sử &lt;code&gt;tazpkg&lt;/code&gt;.
  1.220 -&lt;/p&gt;
  1.221 -&lt;p&gt;
  1.222 +cũng có thể được thực hiện từ dòng lệnh bằng cách sử <code>tazpkg</code>.
  1.223 +</p>
  1.224 +<p>
  1.225 Một tùy chọn khác để truy vấn cơ sở dữ liệu gói trực tuyến là sử dụng
  1.226 -&lt;a href="<a href="http://pkgs.slitaz.org/" rel="nofollow">http://pkgs.slitaz.org/</a>"&gt;pkgs.slitaz.org&lt;/a&gt; trong một trình duyệt web đồ họa
  1.227 +<a href="http://pkgs.slitaz.org/">pkgs.slitaz.org</a> trong một trình duyệt web đồ họa
  1.228 trên bất kỳ thiết bị của bạn. Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình của ứng dụng và thậm chí cài đặt
  1.229 hoặc loại bỏ một gói nếu trang web được mở ra ở SliTaz.
  1.230 -&lt;/p&gt;
  1.231 +</p>
  1.232 
  1.233 
  1.234 -&lt;h3 id="office"&gt;Phần mềm văn phòng&lt;/h3&gt;
  1.235 +<h3 id="office">Phần mềm văn phòng</h3>
  1.236 
  1.237 -&lt;p&gt;
  1.238 +<p>
  1.239 Cơ sở dữ liệu Gói SliTaz cung cấp một loạt các ứng dụng văn phòng nhẹ.
  1.240 Tất cả các phần mềm này dễ dàng cài đặt chỉ trong một vài cú nhấp chuột thông qua
  1.241 quản lý gói trong Tazpanel. SliTaz cũng cung cấp một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để cài đặt
  1.242 LibreOffice: chỉ việc tìm “LibreOffice” trong quản lý gói, chọn
  1.243 mục “get-LibreOffice”, rồi chọn cài đặt (để cài và xóa bạn cần
  1.244 cần quyền quản trị).
  1.245 -&lt;/p&gt;
  1.246 -&lt;p&gt;
  1.247 +</p>
  1.248 +<p>
  1.249 Để có bộ văn phòng nhẹ: chỉ cần
  1.250 -&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=abiword" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=abiword</a>"&gt;Abiword&lt;/a&gt;
  1.251 +<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=abiword">Abiword</a>
  1.252 như bộ tài liệu,
  1.253 -&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=gnumeric" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=gnumeric</a>"&gt;Gnumeric&lt;/a&gt;
  1.254 +<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=gnumeric">Gnumeric</a>
  1.255 như bộ bảng tính và
  1.256 -&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=homebank" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=homebank</a>"&gt;Homebank&lt;/a&gt;
  1.257 +<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=homebank">Homebank</a>
  1.258 cho tài khoản ngân hàng.
  1.259 -&lt;/p&gt;
  1.260 +</p>
  1.261 
  1.262 
  1.263 -&lt;h3 id="multimedia"&gt;Đa phương tiện&lt;/h3&gt;
  1.264 +<h3 id="multimedia">Đa phương tiện</h3>
  1.265 
  1.266 -&lt;p&gt;
  1.267 +<p>
  1.268 Hầu hết các bản SliTaz bao gồm một loạt các trình điều khiển card âm thanh,
  1.269 mixer và một trình chơi nhạc để nghe tệp MP3 hoặc OGG. Card âm thanh
  1.270 tự phát hiện lúc mở máy và phát tiếng cho nhiều thiết bị.
  1.271 Nếu bạn tự thêm người sử dụng mới và không thể nghe, hãy kiểm tra tài khoản
  1.272 -người dùng có nhóm &lt;code&gt;âm thanh&lt;/code&gt;. Nếu lỗi khác, hãy
  1.273 -kiểm tra toàn bộ Tài liệu hoặc &lt;a href="<a href="http://forum.slitaz.org/" rel="nofollow">http://forum.slitaz.org/</a>"&gt;diễn đàn&lt;/a&gt;.
  1.274 -&lt;/p&gt;
  1.275 -&lt;p&gt;
  1.276 +người dùng có nhóm <code>âm thanh</code>. Nếu lỗi khác, hãy
  1.277 +kiểm tra toàn bộ Tài liệu hoặc <a href="http://forum.slitaz.org/">diễn đàn</a>.
  1.278 +</p>
  1.279 +<p>
  1.280 Video sử dụng các codec HTML5 phổ biến như WebM hoặc MPEG4 có thể phát được.
  1.281 Loại khác thì phải cài gói mở rộng hoặc sử dụng phiên bản chuyên dụng
  1.282 . Đội SliTaz đã đóng gói một số các chương trình xem video tốt nhất dưới giấy GNU/Linux: 
  1.283 -&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=mplayer" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=mplayer</a>"&gt;MPlayer&lt;/a&gt;,
  1.284 -&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=xine-ui" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=xine-ui</a>"&gt;Xine-UI&lt;/a&gt; và
  1.285 -&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=vlc" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=vlc</a>"&gt;VLC&lt;/a&gt;.
  1.286 -&lt;/p&gt;
  1.287 +<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=mplayer">MPlayer</a>,
  1.288 +<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=xine-ui">Xine-UI</a> và
  1.289 +<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=vlc">VLC</a>.
  1.290 +</p>
  1.291 
  1.292 
  1.293 -&lt;h3 id="root"&gt;Có quyền quản trị&lt;/h3&gt;
  1.294 +<h3 id="root">Có quyền quản trị</h3>
  1.295 
  1.296 -&lt;p&gt;
  1.297 +<p>
  1.298 Mặc định, SliTaz không chạy với quyền quản trị:
  1.299 -nó yêu cầu mật khẩu (mặc định là &lt;code&gt;root&lt;/code&gt;) cho mọi công việc yêu cầu quản trị.
  1.300 +nó yêu cầu mật khẩu (mặc định là <code>root</code>) cho mọi công việc yêu cầu quản trị.
  1.301 Vì thế, điều này là an toàn hơn.
  1.302 -&lt;/p&gt;
  1.303 -&lt;p&gt;
  1.304 -Để có quyền quản trị trong xterm, đơn giản là gõ &lt;code&gt;su&lt;/code&gt; rồi nhập mật khẩu.
  1.305 -Với một ứng dụng đồ họa, dùng &lt;code&gt;subox&lt;/code&gt;.
  1.306 -Ví dụ, để chạy leafpad như quản trị thì phải gõ &lt;code&gt;subox leafpad&lt;/code&gt;.
  1.307 -&lt;/p&gt;
  1.308 +</p>
  1.309 +<p>
  1.310 +Để có quyền quản trị trong xterm, đơn giản là gõ <code>su</code> rồi nhập mật khẩu.
  1.311 +Với một ứng dụng đồ họa, dùng <code>subox</code>.
  1.312 +Ví dụ, để chạy leafpad như quản trị thì phải gõ <code>subox leafpad</code>.
  1.313 +</p>
  1.314 
  1.315 
  1.316 -&lt;h3 id="install"&gt;Cài đặt&lt;/h3&gt;
  1.317 +<h3 id="install">Cài đặt</h3>
  1.318 
  1.319 -&lt;p&gt;
  1.320 +<p>
  1.321 SliTaz có thể cài đặt trên ổ cứng hoặc trên ổ USB bằng cách dùng
  1.322 -&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/installer.cgi" rel="nofollow">http://tazpanel:82/installer.cgi</a>"&gt;Cài đặt SliTaz&lt;/a&gt; trong Tazpanel.
  1.323 +<a href="http://tazpanel:82/installer.cgi">Cài đặt SliTaz</a> trong Tazpanel.
  1.324 Chương trình có thể cài đầy đủ trên ổ.
  1.325 SliTaz sẽ không chứa trong bộ nhớ RAM nữa như kiểu khởi động trực tiếp hoặc chế độ tiết kiệm
  1.326 và mọi thứ là dai dẳng.
  1.327 -&lt;/p&gt;
  1.328 -&lt;p&gt;
  1.329 +</p>
  1.330 +<p>
  1.331 Để cài kiểu trực tiếp trên USB, bạn dùng lệnh “Tazusb LiveUSB Tool” từ 
  1.332 -menu “Công cụ hệ thống” hoặc lệnh &lt;code&gt;tazusb&lt;/code&gt;. Thông tin chi tiết 
  1.333 +menu “Công cụ hệ thống” hoặc lệnh <code>tazusb</code>. Thông tin chi tiết 
  1.334 có thể thấy trên sổ tay SliTaz:
  1.335 -&lt;a href="<a href="http://doc.slitaz.org/en:handbook:liveusb" rel="nofollow">http://doc.slitaz.org/en:handbook:liveusb</a>"&gt;Trực tiếp trên USB&lt;/a&gt;.
  1.336 -&lt;/p&gt;
  1.337 +<a href="http://doc.slitaz.org/en:handbook:liveusb">Trực tiếp trên USB</a>.
  1.338 +</p>
  1.339 
  1.340 -&lt;!-- End of content --&gt;
  1.341 -&lt;/div&gt;
  1.342 +<!-- End of content -->
  1.343 +</div>
  1.344 
  1.345 -&lt;footer&gt;
  1.346 -	Bản quyền © &lt;span class="year"&gt;&lt;/span&gt; 
  1.347 -	&lt;a href="<a href="http://www.slitaz.org/" rel="nofollow">http://www.slitaz.org/</a>"&gt;SliTaz GNU/Linux&lt;/a&gt;
  1.348 -&lt;/footer&gt;
  1.349 +<footer>
  1.350 +	Bản quyền © <span class="year"></span> 
  1.351 +	<a href="http://www.slitaz.org/">SliTaz GNU/Linux</a>
  1.352 +</footer>
  1.353 
  1.354 -&lt;/body&gt;
  1.355 -&lt;/html&gt;
  1.356 +</body>
  1.357 +</html>