slitaz-doc rev 157

Add slitaz/index.vi.html (thanks tuananh88c25)
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200 (2016-10-04)
parents 5fba18c7ba65
children 77b555a804cf
files slitaz/index.cn.html slitaz/index.de.html slitaz/index.en.html slitaz/index.fr.html slitaz/index.hu.html slitaz/index.pt.html slitaz/index.ru.html slitaz/index.vi.html
line diff
   1.1 --- a/slitaz/index.cn.html	Sun May 29 23:16:49 2016 +0200
   1.2 +++ b/slitaz/index.cn.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   1.3 @@ -23,6 +23,7 @@
   1.4 	<a href="index.hu.html">hu</a>
   1.5 	<a href="index.pt.html">pt</a>
   1.6 	<a href="index.ru.html">ru</a>
   1.7 +	<a href="index.vi.html">vi</a>
   1.8 </div>
   1.9 
  1.10 <!-- content. -->
   2.1 --- a/slitaz/index.de.html	Sun May 29 23:16:49 2016 +0200
   2.2 +++ b/slitaz/index.de.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   2.3 @@ -23,6 +23,7 @@
   2.4 	<a href="index.hu.html">hu</a>
   2.5 	<a href="index.pt.html">pt</a>
   2.6 	<a href="index.ru.html">ru</a>
   2.7 +	<a href="index.vi.html">vi</a>
   2.8 </div>
   2.9 
  2.10 <!-- Content. -->
   3.1 --- a/slitaz/index.en.html	Sun May 29 23:16:49 2016 +0200
   3.2 +++ b/slitaz/index.en.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   3.3 @@ -23,6 +23,7 @@
   3.4 	<a href="index.hu.html">hu</a>
   3.5 	<a href="index.pt.html">pt</a>
   3.6 	<a href="index.ru.html">ru</a>
   3.7 +	<a href="index.vi.html">vi</a>
   3.8 </div>
   3.9 
  3.10 <!-- Content. -->
   4.1 --- a/slitaz/index.fr.html	Sun May 29 23:16:49 2016 +0200
   4.2 +++ b/slitaz/index.fr.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   4.3 @@ -23,6 +23,7 @@
   4.4 	<a href="index.hu.html">hu</a>
   4.5 	<a href="index.pt.html">pt</a>
   4.6 	<a href="index.ru.html">ru</a>
   4.7 +	<a href="index.vi.html">vi</a>
   4.8 </div>
   4.9 
  4.10 <!-- Content. -->
   5.1 --- a/slitaz/index.hu.html	Sun May 29 23:16:49 2016 +0200
   5.2 +++ b/slitaz/index.hu.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   5.3 @@ -23,6 +23,7 @@
   5.4 	<strong>hu</strong>
   5.5 	<a href="index.pt.html">pt</a>
   5.6 	<a href="index.ru.html">ru</a>
   5.7 +	<a href="index.vi.html">vi</a>
   5.8 </div>
   5.9 
  5.10 <!-- Content. -->
   6.1 --- a/slitaz/index.pt.html	Sun May 29 23:16:49 2016 +0200
   6.2 +++ b/slitaz/index.pt.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   6.3 @@ -23,6 +23,7 @@
   6.4 	<a href="index.hu.html">hu</a>
   6.5 	<strong>pt</strong>
   6.6 	<a href="index.ru.html">ru</a>
   6.7 +	<a href="index.vi.html">vi</a>
   6.8 </div>
   6.9 
  6.10 <!-- Content. -->
   7.1 --- a/slitaz/index.ru.html	Sun May 29 23:16:49 2016 +0200
   7.2 +++ b/slitaz/index.ru.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   7.3 @@ -23,6 +23,7 @@
   7.4 	<a href="index.hu.html">hu</a>
   7.5 	<a href="index.pt.html">pt</a>
   7.6 	<strong>ru</strong>
   7.7 +	<a href="index.vi.html">vi</a>
   7.8 </div>
   7.9 
  7.10 <!-- Content. -->
   8.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   8.2 +++ b/slitaz/index.vi.html	Tue Oct 04 17:57:58 2016 +0200
   8.3 @@ -0,0 +1,227 @@
   8.4 +&lt;!DOCTYPE html&gt;
   8.5 +&lt;html lang="vi"&gt;
   8.6 +&lt;head&gt;
   8.7 +	&lt;meta charset="UTF-8"&gt;
   8.8 +	&lt;title&gt;SliTaz - Tài liệu hệ thống&lt;/title&gt;
   8.9 +	&lt;link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"&gt;
  8.10 +	&lt;link rel="stylesheet" href="../slitaz-doc.css"&gt;
  8.11 +&lt;/head&gt;
  8.12 +&lt;body&gt;
  8.13 +
  8.14 +&lt;header&gt;
  8.15 +	&lt;h1&gt;SliTaz - Tài liệu hệ thống&lt;/h1&gt;
  8.16 +&lt;/header&gt;
  8.17 +
  8.18 +&lt;!-- Languages --&gt;
  8.19 +&lt;div id="lang"&gt;
  8.20 +	&lt;a href="<a href="http://www.slitaz.org/i18n.php" rel="nofollow">http://www.slitaz.org/i18n.php</a>"&gt;
  8.21 +		&lt;img src="images/locale.png" alt="Locale:" /&gt;&lt;/a&gt;
  8.22 +	&lt;a href="index.cn.html"&gt;cn&lt;/a&gt;
  8.23 +	&lt;a href="index.de.html"&gt;de&lt;/a&gt;
  8.24 +	&lt;a href="index.vi.html"&gt;en&lt;/a&gt;
  8.25 +	&lt;strong&gt;vi&lt;/strong&gt;
  8.26 +	&lt;a href="index.fr.html"&gt;fr&lt;/a&gt;
  8.27 +	&lt;a href="index.hu.html"&gt;hu&lt;/a&gt;
  8.28 +	&lt;a href="index.pt.html"&gt;pt&lt;/a&gt;
  8.29 +	&lt;a href="index.ru.html"&gt;ru&lt;/a&gt;
  8.30 +&lt;/div&gt;
  8.31 +
  8.32 +&lt;!-- Content. --&gt;
  8.33 +&lt;div id="content"&gt;
  8.34 +
  8.35 +&lt;h2&gt;Tài liệu&lt;/h2&gt;
  8.36 +
  8.37 +&lt;!--&lt;p&gt;
  8.38 +	Phiên bản Cooking không cung cấp bất kỳ Thông tin phát hành, thay đổi lớn là
  8.39 +	công bố trên trang web và &lt;a href="<a href="http://scn.slitaz.org/" rel="nofollow">http://scn.slitaz.org/</a>"&gt;Blog&lt;/a&gt;
  8.40 +	cung cấp thông tin mới về hoạt động của dự án. Giống như phiên bản ổn định,
  8.41 +	bạn có thể tìm &lt;a href="<a href="http://doc.slitaz.org/" rel="nofollow">http://doc.slitaz.org/</a>"&gt;Tài liệu&lt;/a&gt; trong 
  8.42 +	trang web wiki và cộng đồng
  8.43 +	&lt;a href="<a href="http://forum.slitaz.org/" rel="nofollow">http://forum.slitaz.org/</a>"&gt;diễn đàn&lt;/a&gt; hỗ trợ .
  8.44 +&lt;/p&gt;--&gt;
  8.45 +
  8.46 +&lt;p&gt;
  8.47 +	SliTaz GNU/Linux phát hành ổn định được xuất bản với các công cụ dự án,
  8.48 +	hướng dẫn và &lt;a href="relnotes.vi.html"&gt;Thông tin phát hành&lt;/a&gt; đã cài đặt
  8.49 +	trong hệ thống. Hướng dẫn sử dụng và trang này có thể truy cập thông qua trình đơn tiêu chuẩn.
  8.50 +	Vui lòng kiểm tra &lt;a href="<a href="http://www.slitaz.org/vi/" rel="nofollow">http://www.slitaz.org/vi/</a>"&gt;trang dự án&lt;/a&gt; để xem
  8.51 +	thông tin chung về SliTaz.
  8.52 +	Hỗ trợ có thể được tìm thấy trên các danh sách gửi thư hoặc cộng đồng 
  8.53 +	&lt;a href="<a href="http://forum.slitaz.org/" rel="nofollow">http://forum.slitaz.org/</a>"&gt;Diễn đàn&lt;/a&gt; SliTaz. 
  8.54 +&lt;/p&gt;
  8.55 +
  8.56 +&lt;ul&gt;
  8.57 +	&lt;li&gt;&lt;a href="#start"&gt;Hướng dẫn bắt đầu&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
  8.58 +	&lt;li&gt;&lt;a href="relnotes.vi.html"&gt;Thông tin phát hành for 5.0&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
  8.59 +	&lt;li&gt;&lt;a href="<a href="http://doc.slitaz.org/en:start" rel="nofollow">http://doc.slitaz.org/en:start</a>"&gt;Tài liệu trực tuyến&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
  8.60 +&lt;/ul&gt;
  8.61 +
  8.62 +
  8.63 +&lt;h2 id="start"&gt;Bắt đầu&lt;/h2&gt;
  8.64 +
  8.65 +
  8.66 +&lt;h3 id="tazpanel"&gt;SliTaz Panel&lt;/h3&gt;
  8.67 +&lt;p&gt;
  8.68 +	Từ mùa xuân năm 2011 theo cách mới (công cụ) để cấu hình hệ thống là TazPanel.
  8.69 +	Nó là một giao diện CGI/web với một giao diện người dùng từ nơi bạn
  8.70 +	có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống của bạn, điều này bao gồm quản lý gói, thêm hoặc
  8.71 +	loại bỏ người dùng, tạo ra hệ thống Live và nhiều hơn nữa. Mỗi trang cung cấp
  8.72 +	một mô tả nhỏ để giúp bạn quản lý hệ thống SliTaz của bạn. Để truy cập vào
  8.73 +	panel bạn có thể sử dụng các mục trình đơn trong "Công cụ hệ thống" hoặc URL này:
  8.74 +&lt;/p&gt;
  8.75 +&lt;p&gt;
  8.76 +	&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82" rel="nofollow">http://tazpanel:82</a>"&gt;<a href="http://tazpanel:82</a>" rel="nofollow">http://tazpanel:82&lt;/a&gt;</a>
  8.77 +&lt;/p&gt;
  8.78 +&lt;p&gt;
  8.79 +	Một số hành động trong bảng điều khiển có sẵn cho người dùng, những yêu cầu khác cần
  8.80 +	quyền quản trị. Ở bên phải của menu TazPanel bạn có thể tìm thấy
  8.81 +	một biểu tượng, Nhắc các chế độ hoạt động hiện tại:
  8.82 +&lt;/p&gt;
  8.83 +&lt;ul&gt;
  8.84 +	&lt;li&gt;&lt;span style="color:#859900"&gt;&lt;/span&gt; cho chế độ người dùng;&lt;/li&gt;
  8.85 +	&lt;li&gt;&lt;span style="color:#cb4b16"&gt;&lt;/span&gt; cho chế độ quản lý.&lt;/li&gt;
  8.86 +&lt;/ul&gt;
  8.87 +&lt;p&gt;
  8.88 +	Xin vui lòng chỉ con trỏ chuột qua biểu tượng để hiển thị thêm thông tin; sau đó nhấp vào biểu tượng
  8.89 +	để đăng nhập vào TazPanel như một người dùng khác nhau hoặc là quản trị viên gốc.
  8.90 +&lt;/p&gt;
  8.91 +
  8.92 +
  8.93 +
  8.94 +&lt;h3 id="network"&gt;Kết nối mạng&lt;/h3&gt;
  8.95 +
  8.96 +&lt;p&gt;
  8.97 +	Mở Tazpanel và nhấn vào "Mạng"→
  8.98 +	“Mục &lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/network.cgi" rel="nofollow">http://tazpanel:82/network.cgi</a>"&gt;Tóm lược&lt;/a&gt;”.
  8.99 +	Mục này cho thấy một cái nhìn tổng quan cơ bản của giao diện mạng của bạn và các trạng thái.
  8.100 +&lt;/p&gt;
  8.101 +&lt;p&gt;
  8.102 +	Để cấu hình thiết bị mạng dây của bạn, nhấp vào "Mạng" →
  8.103 +	“&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/network.cgi?eth" rel="nofollow">http://tazpanel:82/network.cgi?eth</a>"&gt;Mạng dây&lt;/a&gt;”.
  8.104 +	Từ đây bạn có thể cấu hình (với quyền quản trị) thiết bị của bạn
  8.105 +	để sử dụng DHCP hoặc một địa chỉ tĩnh.
  8.106 +&lt;/p&gt;
  8.107 +&lt;p&gt;
  8.108 +	Để cấu hình các thiết bị không dây, nhấp vào "Mạng" →
  8.109 +	“&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/network.cgi?wifi" rel="nofollow">http://tazpanel:82/network.cgi?wifi</a>"&gt;Mạng không dây&lt;/a&gt;”.
  8.110 +	Ở đây bạn có thể chọn một mạng để kết nối (với quyền quản trị).
  8.111 +	Khi bạn nhấp chuột trên mạng mong muốn, hộp Kết nối bên dưới 
  8.112 +	thích hợp điền vào.
  8.113 +	Tiếp theo, nhập cụm từ mật khẩu của bạn hoặc bỏ trống trường này nếu không có mật khẩu.
  8.114 +	Cuối cùng, nhấn nút Configure để áp dụng cài đặt.
  8.115 +&lt;/p&gt;
  8.116 +&lt;p&gt;
  8.117 +	Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Sổ tay:
  8.118 +	&lt;a href="<a href="http://doc.slitaz.org/vi:handbook:networkconf" rel="nofollow">http://doc.slitaz.org/vi:handbook:networkconf</a>"&gt;Cấu hình mạng&lt;/a&gt;.
  8.119 +&lt;/p&gt;
  8.120 +
  8.121 +
  8.122 +&lt;h3 id="apps"&gt;Các ứng dụng&lt;/h3&gt;
  8.123 +
  8.124 +&lt;p&gt;
  8.125 +Để có một danh sách của tất cả các ứng dụng đồ họa, bạn có thể sử dụng các nút menu SliTaz
  8.126 +ở phía trên bên trái của màn hình. Để có một danh sách các công cụ dòng lệnh, bạn
  8.127 +có thể mở một terminal và nhấn đúp vào nút lập bảng.
  8.128 +&lt;/p&gt;
  8.129 +&lt;p&gt;
  8.130 +Tazpanel cung cấp
  8.131 +một giao diện đẹp để quản lý gói qua tab
  8.132 +&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/pkgs.cgi" rel="nofollow">http://tazpanel:82/pkgs.cgi</a>"&gt;Gói&lt;/a&gt;. Để lấy một danh sách của tất cả các 
  8.133 +các gói đã cài đặt, Tazpanel mở và điều hướng đến trang
  8.134 +&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/pkgs.cgi?list" rel="nofollow">http://tazpanel:82/pkgs.cgi?list</a>"&gt;Gói của tôi&lt;/a&gt;.
  8.135 +&lt;/p&gt;
  8.136 +&lt;p&gt;
  8.137 +Để cài đặt gói mới
  8.138 +, bạn phải có kết nối mạng, các DVD của gói hoặc lưu trữ USB
  8.139 +có chứa các gói phần mềm được tải về. Đương nhiên bất cứ quản lý gói
  8.140 +cũng có thể được thực hiện từ dòng lệnh bằng cách sử &lt;code&gt;tazpkg&lt;/code&gt;.
  8.141 +&lt;/p&gt;
  8.142 +&lt;p&gt;
  8.143 +Một tùy chọn khác để truy vấn cơ sở dữ liệu gói trực tuyến là sử dụng
  8.144 +&lt;a href="<a href="http://pkgs.slitaz.org/" rel="nofollow">http://pkgs.slitaz.org/</a>"&gt;pkgs.slitaz.org&lt;/a&gt; trong một trình duyệt web đồ họa
  8.145 +trên bất kỳ thiết bị của bạn. Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình của ứng dụng và thậm chí cài đặt
  8.146 +hoặc loại bỏ một gói nếu trang web được mở ra ở SliTaz.
  8.147 +&lt;/p&gt;
  8.148 +
  8.149 +
  8.150 +&lt;h3 id="office"&gt;Phần mềm văn phòng&lt;/h3&gt;
  8.151 +
  8.152 +&lt;p&gt;
  8.153 +Cơ sở dữ liệu Gói SliTaz cung cấp một loạt các ứng dụng văn phòng nhẹ.
  8.154 +Tất cả các phần mềm này dễ dàng cài đặt chỉ trong một vài cú nhấp chuột thông qua
  8.155 +quản lý gói trong Tazpanel. SliTaz cũng cung cấp một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để cài đặt
  8.156 +LibreOffice: chỉ việc tìm “LibreOffice” trong quản lý gói, chọn
  8.157 +mục “get-LibreOffice”, rồi chọn cài đặt (để cài và xóa bạn cần
  8.158 +cần quyền quản trị).
  8.159 +&lt;/p&gt;
  8.160 +&lt;p&gt;
  8.161 +Để có bộ văn phòng nhẹ: chỉ cần
  8.162 +&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=abiword" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=abiword</a>"&gt;Abiword&lt;/a&gt;
  8.163 +như bộ tài liệu,
  8.164 +&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=gnumeric" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=gnumeric</a>"&gt;Gnumeric&lt;/a&gt;
  8.165 +như bộ bảng tính và
  8.166 +&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=homebank" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=homebank</a>"&gt;Homebank&lt;/a&gt;
  8.167 +cho tài khoản ngân hàng.
  8.168 +&lt;/p&gt;
  8.169 +
  8.170 +
  8.171 +&lt;h3 id="multimedia"&gt;Đa phương tiện&lt;/h3&gt;
  8.172 +
  8.173 +&lt;p&gt;
  8.174 +Hầu hết các bản SliTaz bao gồm một loạt các trình điều khiển card âm thanh,
  8.175 +mixer và một trình chơi nhạc để nghe tệp MP3 hoặc OGG. Card âm thanh
  8.176 +tự phát hiện lúc mở máy và phát tiếng cho nhiều thiết bị.
  8.177 +Nếu bạn tự thêm người sử dụng mới và không thể nghe, hãy kiểm tra tài khoản
  8.178 +người dùng có nhóm &lt;code&gt;âm thanh&lt;/code&gt;. Nếu lỗi khác, hãy
  8.179 +kiểm tra toàn bộ Tài liệu hoặc &lt;a href="<a href="http://forum.slitaz.org/" rel="nofollow">http://forum.slitaz.org/</a>"&gt;diễn đàn&lt;/a&gt;.
  8.180 +&lt;/p&gt;
  8.181 +&lt;p&gt;
  8.182 +Video sử dụng các codec HTML5 phổ biến như WebM hoặc MPEG4 có thể phát được.
  8.183 +Loại khác thì phải cài gói mở rộng hoặc sử dụng phiên bản chuyên dụng
  8.184 +. Đội SliTaz đã đóng gói một số các chương trình xem video tốt nhất dưới giấy GNU/Linux: 
  8.185 +&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=mplayer" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=mplayer</a>"&gt;MPlayer&lt;/a&gt;,
  8.186 +&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=xine-ui" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=xine-ui</a>"&gt;Xine-UI&lt;/a&gt; và
  8.187 +&lt;a href="<a href="http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=vlc" rel="nofollow">http://127.0.0.1:82/user/pkgs.cgi?info=vlc</a>"&gt;VLC&lt;/a&gt;.
  8.188 +&lt;/p&gt;
  8.189 +
  8.190 +
  8.191 +&lt;h3 id="root"&gt;Có quyền quản trị&lt;/h3&gt;
  8.192 +
  8.193 +&lt;p&gt;
  8.194 +Mặc định, SliTaz không chạy với quyền quản trị:
  8.195 +nó yêu cầu mật khẩu (mặc định là &lt;code&gt;root&lt;/code&gt;) cho mọi công việc yêu cầu quản trị.
  8.196 +Vì thế, điều này là an toàn hơn.
  8.197 +&lt;/p&gt;
  8.198 +&lt;p&gt;
  8.199 +Để có quyền quản trị trong xterm, đơn giản là gõ &lt;code&gt;su&lt;/code&gt; rồi nhập mật khẩu.
  8.200 +Với một ứng dụng đồ họa, dùng &lt;code&gt;subox&lt;/code&gt;.
  8.201 +Ví dụ, để chạy leafpad như quản trị thì phải gõ &lt;code&gt;subox leafpad&lt;/code&gt;.
  8.202 +&lt;/p&gt;
  8.203 +
  8.204 +
  8.205 +&lt;h3 id="install"&gt;Cài đặt&lt;/h3&gt;
  8.206 +
  8.207 +&lt;p&gt;
  8.208 +SliTaz có thể cài đặt trên ổ cứng hoặc trên ổ USB bằng cách dùng
  8.209 +&lt;a href="<a href="http://tazpanel:82/installer.cgi" rel="nofollow">http://tazpanel:82/installer.cgi</a>"&gt;Cài đặt SliTaz&lt;/a&gt; trong Tazpanel.
  8.210 +Chương trình có thể cài đầy đủ trên ổ.
  8.211 +SliTaz sẽ không chứa trong bộ nhớ RAM nữa như kiểu khởi động trực tiếp hoặc chế độ tiết kiệm
  8.212 +và mọi thứ là dai dẳng.
  8.213 +&lt;/p&gt;
  8.214 +&lt;p&gt;
  8.215 +Để cài kiểu trực tiếp trên USB, bạn dùng lệnh “Tazusb LiveUSB Tool” từ 
  8.216 +menu “Công cụ hệ thống” hoặc lệnh &lt;code&gt;tazusb&lt;/code&gt;. Thông tin chi tiết 
  8.217 +có thể thấy trên sổ tay SliTaz:
  8.218 +&lt;a href="<a href="http://doc.slitaz.org/en:handbook:liveusb" rel="nofollow">http://doc.slitaz.org/en:handbook:liveusb</a>"&gt;Trực tiếp trên USB&lt;/a&gt;.
  8.219 +&lt;/p&gt;
  8.220 +
  8.221 +&lt;!-- End of content --&gt;
  8.222 +&lt;/div&gt;
  8.223 +
  8.224 +&lt;footer&gt;
  8.225 +	Bản quyền © &lt;span class="year"&gt;&lt;/span&gt; 
  8.226 +	&lt;a href="<a href="http://www.slitaz.org/" rel="nofollow">http://www.slitaz.org/</a>"&gt;SliTaz GNU/Linux&lt;/a&gt;
  8.227 +&lt;/footer&gt;
  8.228 +
  8.229 +&lt;/body&gt;
  8.230 +&lt;/html&gt;